Privacyverklaring Fotoclub Close-Up Brakel


Fotoclub Close-Up Brakel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we
verzamelen hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen
en gaan daarom zorgvuldig om met jullie gegevens.

Fotoclub Close-Up Brakel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder
de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze
doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor
de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
persoonsgegevens;
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw
persoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
respecteren.
Als Fotoclub Close-Up Brakel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op
te nemen kan dit via volgende contactgegevens:
Fotoclub Close-Up Brakel
p.a. Brakelbosstraat 34
9660 Brakel
Maar bij voorkeur via digitale weg closeupbrakel@gmail.com of info@close-upbrakel.com.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Fotoclub Close-Up Brakel verwerkt ten behoeve van de noodzakelijke
doeleinden en rechtsgronden.

Verstrekking aan derden:

Gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor
uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
– het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk).
– het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst
hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers = o.a. verzekeringsmaatschappij, overkoepelende organisatie) maken wij
hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken),
tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een
onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen
en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien
daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Fotoclub Close-Up Brakel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:
• Alle personen die namens Fotoclub Close-Up Brakel van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan.
• De personen die namens Fotoclub Close-Up Brakel moeten omgaan met de persoonsgegevens zijn:
– Bram Haustrate, voorzitter en webmaster
– Marie Ann Ryngaert, penningmeester
– Myriam De Croo, secretaris.
• Alle clubgegevens en persoonsgegevens staan op de persoonlijk laptop van de secretaris, die enkel voor
Fotoclub Close-Up Brakel gebruikt wordt. Er moet een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid
ingegeven worden om toegang te verkrijgen.
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische
incidenten.
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
• Het voltallige bestuur van Fotoclub Close-Up Brakel is geïnformeerd over het belang van de bescherming
van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u
ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. U kan ons
ook contacteren via de contactpagina van onze website close-upbrakel.com. Om misbruik te voorkomen
kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren door uw naam en voornaam te vermelden.
Tevens kunt u bezwaar of verzet maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel
hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct
contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende
autoriteit op het gebied van privacy bescherming.
Wijziging privacy statement:
Fotoclub Close-Up Brakel kan zijn privacy statement wijzigen.

Deze privacyverklaring werd opgemaakt op 26 maart 2018 en werd in ons archief opgeslagen.